top of page
Høye bygninger

Bærekraftretningslinjen for Næringseiendom

Økt oppmerksomhet på energibruk

Innen Næringseiendom stilles det følgende krav til kunder:

Målet med nye vilkår er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygg mer energieffektive. Fra og med 1. januar 2021 vil be om ny dokumentasjon ved avtaler om finansiering.​​​

Krav fra Bankene

  • Energiattest for alle yrkesbygg større enn 1.000 kvm som i henhold til energimerkeforskriften skal ha dette.

  • Det skal ved refinansiering eller ny finansiering bli forelagt energimerking/energiattest for bygget/byggene.

  • Årlig måling og rapportering av energiforbruket i yrkesbygg større enn 5.000 kvm.

Klima og Miljø
Klimarisiko omhandler hvordan selskaper påvirkes av endring i klimaet, og kan gi seg utslag i både fysisk risiko og overgangsrisiko for næringseiendom. Som følge av for eksempel økende havnivå, endrede temperaturer og mer ekstremvær vil lokalisering og utforming av bygg ha større betydning, der for eksempel flom og ras kan få konsekvenser (fysisk risiko). Videre kan klimaendringene medføre at leietakere stiller økte krav til bærekraftige bygg med tapt konkurransekraft for enkelteiendommer som konsekvens (overgangsrisiko).

Bygninger står for 40 % av den totale energibruken i Norge, og gjennom bygging, drift og sanering står bransjen for 40 % av all materialbruk og 25 % av alt avfall. Utbygging av nye områder kan føre til tap av natur og naturmangfold, samtidig som ressursknapphet og overforbruk har gitt økt fokus på sirkulærøkonomi. Tiltak som for eksempel energieffektivitet i bygg, bærekraftige materialvalg, økt ombruk, ansvarlighet knyttet til avfallshåndtering og bærekraftige transportløsninger har derfor en stor positiv miljøeffekt.

bottom of page