top of page

Energikartlegging store foretak

  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til forskrift om energikartlegging for store foretak (energikartleggingsforskriften). Høringsforslaget er med på å legge til rette for gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivitet (energieffektiviseringsdirektivet).

Termoenergi er sertifisert for å utføre energikartleging store foretak. Sertifiseringen er et myndighetskrav i alle EU-land for å kunne gjennomføre energikartlegging i store bedrifter.

Forslaget er utarbeidet for å følge opp forslagene til endringer i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven), som ble sendt på høring i 2018. Forslaget til forskrift sendes på høring under forutsetning av at Stortinget gir sitt samtykke til innlemmelse av energieffektiviseringsdirektivet i EØS-avtalen, samt forslagene til endringer i energiloven.

 

Departementet foreslår at store foretak skal gjennomføre en energikartlegging hvert fjerde år. Store foretak er foreslått definert som foretak som har en årlig energibruk i Norge som er minst 5 GWh i ett av de siste fire årene. Departementet foreslår at energikartleggingen følger kravene som fremkommer av direktivet.

Selve energikartleggingen skal

  • beskrive foretakets energibruk foregående år, inkludert forbruksprofiler for elektrisitet

  • minimum være oppdelt etter drift av bygninger, drift av prosesser og transportformål, og aktuelle energibærere

  • vektlegge områder som er særlig energikrevende

  • kartlegge minimum 90 % av foretakets energibruk

Departementet foreslår videre at kartleggingen skal

  • identifisere de viktigste energieffektiviseringstiltakene

  • beskrive i hvilken grad tidligere tiltak er gjennomført

  • beregne lønnsomhet, energi- og effektbesparelse for hvert tiltak

Enova avvikler støttetilbud

Det vil fortsatt være mulighet for støtte til klimavennlig innovativ teknologi. Vi vil fortsette å støtte aktører som ønsker å utvikle og ta i bruk helt ny teknologi og løsninger, og det vil være en forutsetning at løsningene kan bidra til å redusere klimagassutslipp eller til et godt samspill med et fleksibelt og effektivt energisystem. Støtte til slike prosjekter vil heretter kunne søkes gjennom våre generelle teknologiprogrammer. Les mer om dette tilbudet her.

Bærekraftshjulet -gjennomsiktig bakgrunn
Bærekraftige byer og lokalsamfunn Termoenergi Norge AS

Dersom dere har spørsmål om energikartlegging store foretak, energimerking/energivurdering tekniske anlegg, ta kontakt med Termoenergi, så hjelpe vi dere gjerne.

bottom of page