top of page
lca Termoenergi Norge AS

LCA

LCA står for "Life Cycle Assessment" eller livssyklusanalyse på norsk. Det er en metode brukt til systematisk å evaluere de miljømessige aspektene og potensielle påvirkningene assosiert med et produkt, en tjeneste eller en prosess gjennom hele livssyklusen. Det betyr fra råvareuttakning til produksjon, bruk, og endelig avfallshåndtering inkludert gjenbruk, resirkulering, eller deponering.

Om LCA

En LCA utføres typisk i flere trinn:

  1. Definere mål og omfang: Fastsettelse av formålet med studien og definisjon av systemgrensene for hvilke deler av livssyklusen som skal inkluderes.

  2. Livssyklusinventar (LCI): Samler data for alle relevante innganger (som energi og materialer) og utslipp (som forurensende stoffer, avfall) for hvert trinn i produktets livssyklus.

  3. Livssyklusvirkningsvurdering (LCIA): Vurderer hvordan og i hvilken grad inngangene og utslippene fra LCI påvirker miljøet. Dette kan inkludere klimaendringer, ødeleggelse av ozonlaget, forurensning av luft og vann, landbruk, giftighet for mennesker og økosystemer, og mer.

  4. Tolkning: Analyserer resultater fra LCI og LCIA for å konkludere og anbefale måter å forbedre produktets eller tjenestens miljøprofil på.

LCA er verdsatt som en omfattende tilnærming fordi den ser utover bare den mest åpenbare eller umiddelbare miljøpåvirkningen av et produkt. Ved å identifisere de hele livssyklusmiljøaspektene kan man gjøre mer bærekraftige valg og forbedre produkt- eller prosessdesign for å redusere negative miljøeffekter. LCA brukes innen forskjellige områder, inkludert produktutvikling, politikkutforming og for å støtte miljømarkedsføringskrav som "økomerking".

Hva skal en LCA rapport inneholde

En LCA-rapport (Life Cycle Assessment) tar sikte på å vurdere miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen til et produkt, en tjeneste eller en bygning. Typisk sett vil en LCA-rapport inneholde følgende elementer:

  1. Faseinndeling: Beskrivelse av de ulike fasene i produktets eller bygningens livssyklus, som for eksempel råvareutvinning, produksjon, distribusjon, bruk, og avhending.

  2. Inputdata: Informasjon om materialbruk, energiforbruk, utslipp, avfallshåndtering og andre ressursrelaterte data for hver av fasene.

  3. Livssyklusvurdering: En kvantitativ analyse av miljøpåvirkningen fra de ulike fasene, med vekt på faktorer som klimaendringer, ressursbruk, forurensning, og avfallshåndtering.

  4. Konklusjoner: En oppsummering av funnene, inkludert identifisering av hovedpåvirkninger og mulige forbedringsområder.

  5. Anbefalinger: Om nødvendig, kan LCA-rapporten inneholde anbefalinger for å redusere miljøpåvirkningen gjennom livssyklusen til produktet eller bygningen.

Gjennom å vurdere både de direkte og indirekte miljømessige konsekvensene av et produkt eller en tjeneste, gir en LCA-rapport verdifull innsikt for å kunne treffe mer informerte beslutninger med tanke på miljøpåvirkning.

Vi leverer dokumentasjon til bedrifter og prosjekter som skal oppfylle disse kravene.

bottom of page