top of page
LCC Termoenergi Norge AS hjelper deg

LCC

LCC står for "Life Cycle Costing", eller livssykluskostnader på norsk. Det er en metode som brukes for å evaluere den totale kostnaden ved å eie, drifte, vedlikeholde og til slutt kvitte seg med et produkt eller en tjeneste over hele dets levetid.

Om LCC

Når man anvender LCC-metodikk, inkluderer man ikke bare de innledende anskaffelseskostnadene, men også kostnader som påløper gjennom produktets eller systemets brukstid, for eksempel:

  • Driftskostander

  • Vedlikehold

  • Reparasjoner

  • Utskiftning

  • Energiforbruk

  • Miljømessige kostnader

  • Avvikling og avhending på slutten av levetiden

LCC brukes ofte i forbindelse med store anskaffelser, spesielt innen industri, bygg og anlegg, og andre sektorer hvor opprinnelige utlegg ofte er betydelige og driftskostnadene kan være høye i forhold til anskaffelseskostnadene. Målet med LCC er å identifisere og forstå fullstendig økonomisk belastning over tid for å kunne gjøre mer økonomisk bærekraftige og informerte valg.

Å ta i betraktning livssykluskostnader er også viktig i bærekraftssammenheng, ettersom dette kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen gjennom en effektiv ressursutnyttelse over produktets eller tjenestens levetid.

Hva skal en LCC rapport inneholde

En LCC-rapport (Life Cycle Cost) skal inneholde informasjon om kostnadene gjennom et byggs livssyklus. Dette inkluderer vanligvis kostnader knyttet til bygging, eierskap, drift og vedlikehold samt eventuell avhending eller demontering av bygget.

Rapporten kan omfatte forskjellige tidsperioder, for eksempel 20, 30 eller 50 år, og den tar ofte hensyn til faktorer som inflasjon, diskontering og andre økonomiske variabler.

Typisk informasjon som kan inkluderes i en LCC-rapport er initiale byggekostnader, forventede drifts- og vedlikeholdskostnader, energikostnader, kostnader knyttet til eventuelle oppgraderinger eller moderniseringer, samt eventuelle restverdier ved avhending av bygget.

Hensikten med en LCC-rapport er å gi et helhetlig bilde av de totale økonomiske kostnadene knyttet til et byggs levetid, og den brukes vanligvis som en del av beslutningsprosessen ved planlegging og bygging av eiendommer.

Vi leverer dokumentasjon til bedrifter og prosjekter som skal oppfylle disse kravene.

bottom of page