top of page

Bygningsfysikk RIBfy 

  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle
Bygningsfysikk Trykktesting Tetthetskontroll

Skal du bygge nytt eller gjennomføre en betydelig rehabilitering av eksisterende bygg?

Det utløses da en rekke krav i byggteknisk forskrift (TEK) til blant annet fuktsikring, tetthet, radonsikring, energieffektivitet og annet.

 

Er du byggherre/tiltakshaver?

Vi utfører uavhengig kontroll av bygningsfysisk prosjektering og utførelse. Vi kan også bistå med underlag for bygningsfysikk som inngår i din tilbudsspesifikasjon.

Er du arkitekt / entreprenør?

Vi er din ansvarlig prosjekterende for bygningsfysikk.

Vår kunnskap hjelper deg med å sikre at du får et optimalt bygg, enten du bygger for deg selv eller for salg/utleie,

og at bygget ditt tilfredsstiller kravene i TEK.

  • Bygningsfysiske premisser

  • Gjennomgang og kvalitetssikring av detaljtegninger

  • Beregning av isolasjonstykkelser

  • Beregninger knyttet til kondensrisiko

  • Radonvurderinger

  • Løpende rådgiving angående fuktsikring, lufttetthet, materialvalg, varmeisolering, bestandighet m.m.

Teknisk forskrift (TEK)

Er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet krav til energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift som gjelder bygningsfysikk og prosjektering. Sintef Byggforsk står bak mye kunnskap i TEK17.

 

Prosjektering og energibruk

For å garantere at byggeprosjektet tilfredsstiller alle krav i TEK så bør det prosjekteres og beregnes før man starter selve byggeprosessen. Et godt prosjektunderlag er viktig for å sikre en god byggeprosess som ender med et sunt og godt bygg. Energiberegninger skal gjennomføres i samsvar med NS 3031:2014 for å dokumentere at bygget tilfredsstiller krav til energieffektivitet og forventet energibruk.

 

Som en del av prosjekteringen gjennomfører Termoenergi energiberegninger som sikrer at bygget tilfredsstiller alle krav til energibehov, at det er mulig å ivareta et tilfredsstillende termisk inneklima, og at bygget tilføres tilstrekkelig med dagslys. Vi samarbeider gjennom prosjekteringen tett med arkitekt, byggherre og entreprenør, samt andre tekniske fag for å sikre at bygget ditt blir optimalt utfra de premisser som ligger til grunn.

 

Energiberegninger med SIMIEN

Energiberegningene gjennomføres som simuleringer ved hjelp av programvaren SIMIEN. Simuleringene gir oss informasjon om hva som kan forventes av byggets energibehov hver time gjennom et helt år, og vi kan også beregne nødvendig effekt for både kjøleanlegget, varmeanlegget og varmebatteriene i ventilasjonsanlegget. Vi ser blant annet på behovet for å varme luft og fukttransport som er en viktig del av bygningsfysikk.

 

Alle bygninger har kuldebroer i ulike deler av konstruksjonen og dette er viktig å være klar over ved prosjektering av bygningsfysikk. For å sikre at det ikke oppstår uønsket høyt fuktinnhold langs disse utfører vi simuleringer for å sikre nødvendig isolasjonstykkelse. Høyt fuktinnhold i konstruksjonen medfører risiko for muggvekst, og det er derfor viktig å sørge for at alle kuldebroer isoleres tilstrekkelig. Disse simuleringene utføres ved bruk av programvaren HEAT2 og HEAT3.

 

Tilsvarende som for energibruken simulerer vi også byggefysisk inneklimaet gjennom en valgt periode sommerstid for å beregne blant annet forventet innetemperatur, CO2-konsentrasjon, kjølebehov og behov for solavskjerming. Resultat fra simuleringene benyttes til å optimalisere vindusarealer og solavskjerming for å redusere kjølebehovet og til å dimensjonere størrelsen på kjølemaskinene. Dette hjelper deg når du tar bygningsfysisk avgjørelser før bygget er bygget. Simuleringene tar også hensyn til bygningsutspring og omkringliggende bebyggelse, skog, fjell osv. som skjermer mot solen. Resultatet benyttes også som dokumentasjon på at krav til termisk inneklima i bygget er ivaretatt.

 

Ved hjelp av disse simuleringene optimaliserer vi klimaskallet med praktisk bygningsfysikk og tekniske løsninger med tanke på lavt energiforbruk og godt inneklima. Resultatet fra beregningene benyttes som dokumentasjon overfor myndighetene på at bygget tilfredsstiller de energikrav som er gitt i TEK.

 

Dersom du som utbygger har høyere ambisjoner enn å tilfredsstille krav i TEK så har Termoenergi også kompetanse på prosjektering av bygninger etter passivhuskriterier og dertil lavt energibruk og kostnadsbesparelser.

Termoenergi utfører også energimerking av bygg og utarbeider energiattest.

bottom of page