top of page

Støtte til forbedring av energitilstand i
boligselskap

Energikartlegging Termoenergi Norge AS

Energieffektivisering gir lavere energikostnader og mer attraktive boliger. Enova kan gi støtte til borettslag, boligsameier og andre boligselskap for å investere i energitiltak.

Gjennom denne støtteordningen gir Enova tilskudd til å investere i energitiltak i borettslag og boligsameier. Enkelte eierseksjonssameier og boligaksjeselskap kan også søke om støtte, men her er det noen forbehold. Støtteordningen er særlig relevant for bygninger som har et betydelig potensial for forbedring av energistandard. 

Søknaden skal være forankret i styret hos selskapet som står som søker. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 prosent av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene. 

Søker skal sette et mål for hvor stor energiforbedring man skal oppnå, med utgangspunkt i «beregnet levert energi ved standard klima». Det vil si et mål for hvor mange kilowattimer det beregnede energibehovet vil reduseres ved å gjennomføre energitiltak.

Minstekravet for å kunne søke er mål om 20 % energiforbedring for bygningene som omfattes av søknaden. Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes.

Dersom målet for energiforbedring som oppgis i søknaden ikke nås, vil støtten avkortes. Det er derfor viktig at dere rådfører dere med energirådgiver, energitjenesteleverandør eller annen energifaglig kompetanse for å sette et realistisk mål, og avgjøre hvilke energitiltak som må gjøres for å oppnå målet, før søknaden sendes til Enova.

Ofte er det nyttig å gjennomføre en energikartlegging før investering i energitiltak. Enova har en egen støtteordning for energikartlegging.

 

Vi hjelper deg i disse prosessene, ta kontakt i dag

 

Tilleggstjenester

Termoenergi Norge kan også levere tjenester innen termografi og trykktesting som kan benyttes under karlegging på bygg. Termografi er et godt verktøy som synligjør varmetap fra bygget gjennom kuldebroer eller skader i bygningskroppen. Trykktesting kan påvise luftlekkasjer i bygningskroppen

bottom of page