top of page
esg Termoenergi Norge AS

ESG

ESG står for Environmental, Social, and Governance, og det er et rammeverk brukt til å evaluere i hvilken grad et selskap oppfyller kriterier som er knyttet til miljømessige, sosiale og styringsmessige aspekter. Dette rammeverket brukes ofte innen finanssektoren for å vurdere investeringer med tanke på bærekraft og bedriftsansvar.

Om ESG

ESG står for Environmental, Social, and Governance, og det er et rammeverk brukt til å evaluere i hvilken grad et selskap oppfyller kriterier som er knyttet til miljømessige, sosiale og styringsmessige aspekter. Dette rammeverket brukes ofte innen finanssektoren for å vurdere investeringer med tanke på bærekraft og bedriftsansvar.

Her er en kort oversikt over de tre komponentene:

Environmental (Miljø): Dette aspektet vurderer hvordan et selskaps drift påvirker miljøet. Det inkluderer aspekter som utslipp, avfallshåndtering, ressursbruk, og innvirkningen på klimaendringer.

Social (Sosialt): Det sosiale elementet tar for seg selskapets relasjoner og omdømme i samfunnet det opererer i. Dette inkluderer arbeidsvilkår, inkludering og mangfold, samfunnsengasjement, samt menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Governance (Styring): Governance refererer til en rekke praksiser for god bedriftsførsel og selskapsstyring. Det behandler saker som selskapsledelse, aksjonærrettigheter, interessenters interessekonflikter, og hvordan selskapet sikrer transparens og ansvarlighet.

ESG-kriteriene blir stadig mer viktige for investorer som ønsker å bidra til en mer bærekraftig utvikling og for å minimere risiko knyttet til disse aspektene i sine investeringer. Samtidig ønsker mange forbrukere å kjøpe produkter og tjenester fra selskaper som har gode ESG-prestasjoner, noe som fører til at flere selskaper fokuserer på disse områdene for å være konkurransedyktige og ansvarlige.

Hva skal en ESG rapport inneholde 

  • Introduksjon og strategi

Selskapets forpliktelse til ESG-prinsipper.

Overordnede ESG-strategier og mål.

  • Miljø (E):

Klimaendringer og karbonutslipp.

Energiforbruk og effektivisering.

Bærekraftig ressursbruk og vannforvaltning.

Avfallshåndtering og resirkuleringstiltak.

Beskyttelse av biologisk mangfold.

  • Sosiale forhold (S):

Arbeidsvilkår og -miljø, inkludert helse og sikkerhet for ansatte.

Mangfold og inkludering i rekruttering, utvikling og i ledelse.

Forhold til lokalsamfunn, inkludert sosial investering og samfunnseffekt.

Produktansvar, kundetilfredshet og datasikkerhet.

Respekt for menneskerettigheter.

  • Selskapsstyring (G):

Bedriftens ledelsesstrukturer og praksiser.

Aksjonærrettigheter og hvordan selskapet håndterer interessentdialog.

Etiske retningslinjer og hvordan selskapet håndterer korrupsjon og bestikkelser.

Risikostyring og internkontroll.

  • Målinger og resultater:

Data og indikatorer som viser fremgang innenfor miljø- og sosiale områder.

Vurderinger av ESG-relaterte risiki og hvordan disse håndteres.

  • Fremtidsrettet informasjon:

Planer og mål for kontinuerlig forbedring innen ESG.

Investeringer og prosjekter som skal styrke selskapets ESG-prestasjoner.

  • Verifisering og assurance:

Ekstern bekreftelse eller verifisering av rapportens innhold fra en uavhengig tredjepart når det er mulig.

  • Samsvar med standarder og rammerverk:

Forklaring på hvilke ESG-standarder og -rammerverk selskapet har fulgt, for eksempel GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), etc.

En god ESG-rapport skal være tydelig, transparent og faktabasert, slik at den gir aksjonærer og andre interessenter et sant og rettferdig bilde av selskapets ESG-prestasjoner og mål.

Vi leverer dokumentasjon til bedrifter og prosjekter som skal oppfylle disse kravene.
 

bottom of page