top of page

Energimerking og Energivurdering av Citycon Herkules Eiendom AS

Termoenergi er har fått i oppdrag å gjennomføre Energimerking og Energivurdering av tekniske anlegg for HERKULES Kjøpesenter i Skien.


Energimerking og Energivurdering av Termoenergi
CITYCON HERKULES EIENDOM - ENERGIMERKET AV TERMOENERGI

CITYCON har engasjert Termoenergi Norge AS for Energimerking av bygg og Energivurdering teknisk anlegg. Attester skal fornyes hvert 10 år. Målet er i første omgang å identifisere lønnsomme enøktiltak og tilfredsstille krav i Energimerkeforskriften.

Med dette viser at CITYCON at de tar ansvar og at de følger EUs og Norges krav til energidokumentasjon for bygninger, og setter ENØK i deres bygg på agendaen for å spare energi og miljø.

Energimerking og Energivurdering av Termoenergi
Om CITYCON

CITYCON er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. CITYCON har eiendommer i Norden og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester. Citycon eier 36 sentre, og av disse er 18 i Norge.


Alle Citycon-sentre vil bli sertifisert som miljøvennlige innen utgangen av 2022.


Om regelverket

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft 1. januar 2010. Forskriften er gitt med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 §§ 8-1 og 8-5, jf. EØS-avtalen vedlegg IV nr. 17 (Rdir 2002/91EF).

Formålet med energimerkeordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger. Formålet med energivurderingen er å stimulere til effektiv drift og vedlikehold og riktig dimensjonering av anlegg.


Energimerking og Energivurdering av Termoenergi
HERKULES SKIEN

Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig Energiattest.


Forskriften gir også hjemmel til plikten til å gjennomføre Energivurdering av tekniske anlegg i bygninger hvert 4 år.


bottom of page