top of page

Energikartlegging med Termoenergi

Energieffektivisering gir lavere energikostnader og mer attraktive bygg. En energikartlegging gir full oversikt, og setter dere i stand til å velge de beste investeringene.


Energikartlegging med Termoenergi vil gi deg tilskud fra Enova til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg. Kartleggingen skal gjennomføres ved å engasjere ekstern rådgivning og fagkompetanse, med mindre søker selv har kompetanse til å oppfylle kravene.

Kartleggingen skal resultere i en kartleggingsrapport som gir byggeier eller leietaker en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial. Når dere senere vil investere i energitiltak vil kartleggingsrapporten fungere som et beslutningsunderlag, som beskriver anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge, kostnadsestimat, lønnsomhet og anbefalte finansieringsmodeller.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner.


Comments


bottom of page