top of page

Redusere energikostnadene Troms Fylkeskommune

Updated: Sep 28, 2018

TERMOENERGI NORGE AS VANT ANBUDSKONKURRANSEN FOR TROMS FYLKESKOMMUNE SOM ØNSKER Å REDUSERE ENERGIKOSTNADENE.


Redusere energikostnadene. Med en så stor og omfattende bygningsmasse kan potensialet for energisparing være stort. Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg gir grunnlag for både å motivere, samt oppdage mulige tiltak for å redusere energikostnadene i deres bygg.

HISTORIKK

Den administrative enheten Troms er i norsk historie av relativt sett ny dato, og kan spores tilbake til året 1787. I vikingtiden og i middelalderen regnet man de delene av Troms som var bebodd av nordmenn til Hålogaland, mens de samiske bosettingsområdene ble regnet til Finnmark. Siden overgangen var flytende, var også de geografiske betegnelsene omtrentlige.

Reskript av 8. februar 1671 viser at Nordlandenes amt (som inkluderte dagens Nordland og Troms fylker) administrativt da var underlagt Bergen stiftamt, mens Vardøhus amt, lengst nord, lå under Trondhjems stiftamt.

5. januar 1680 ble Nordlandenes amt og Vardøhus slått sammen til Nordlands amt. Men allerede i 1685 ble dette amtet delt på nytt da Vardøhus fikk egen amtmann. Amtet var i perioden før dette underlagt magistraten i Bergen.

I 1787 ble Senjen og Tromsø fogderi overført fra Nordland til Vardøhus, som da fikk navnet Finmarkens amt. 1. oktober 1866 ble fogderiet skilt ut fra Finmarkens amt og et nytt amt be opprettet: Tromsø amt. Fra 1. januar 1919ble betegnelsen amt erstattet med fylke, og da under navnet Troms..

12 views

Comments


bottom of page