top of page

ENØK, Energirådgivning nye og eksisterende bygg

 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Instagram - Grå Circle

Det kan være store summer å spare på energieffektivisering av ditt bygg.
I tillegg kan du få støtte av Enova.

Energirådgivning i forbindelse med prosjektering av nye og eksisterende bygg er et av våre fokusområder. Termoenergi tilbyr våre kunder energirådgivning ved å undersøke om bygget er prosjektert i henhold til gjeldende energikrav.

Fordelen med å kontakte oss angående energirådgivning i denne fasen er at det alltid er billigere å korrigere på tegnebrettet enn på selve byggeplassen.

Energirådgivning i en tidlig fase sikrer et optimalisert og godkjent bygg. Videre bidrar våre tiltakslister innen energirådgivning til å spare inn vesentlige beløp på strømregningene.

Energirådgivning gir kundene våre kunnskap om hva som skal til for å forbedre byggets energieffektivitet og energikarakter. Dette inngår i tjenesten energimerking av bygg.

Energi

 • Energiberegninger (TEK, energimerking, passivhus, lavenergibygg)

 • Søknader Enova

 • Kuldebroregnskap

 • Energidesign av bygninger

 • Varmeplan

 • Løsninger for fornybar energiforsyning

 • Energiledelse

 • Energieffektivisering

 • Energianalyse og -strategier

Inneklima

 • Inneklimasimuleringer

 • Innemiljørådgivning

 • Materialvalg mht innemiljø

 • Dagslysberegninger

Energirådgivning

Ring oss for uforpliktende samtale om energirådgivning - tel: 33 47 43 30

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om energirådgivning for ditt bygg. Ring oss på 33474330 eller kontakt oss på post@termoenergi.no

Mer om energirådgivning:

Senk kostnadene med energirådgiving for ditt bygg

Hvis du er eier eller leietager av en eller flere bygg så er sjansen stor for at du vil ha nytte av en energirådgiver. Formålet med en energirådgiver er å redusere energiforbruket og dine energikostnader. Våre energirådgivere kan gi deg råd om tiltak som er lønnsomme energitiltak.

 

Ta kontakt med en energirådgiver i Termoenergi og vi vil hjelpe til med å gjennomføre prosessen til en bygning som er mer økonomisk i drift for deg. Ring oss på 33 47 43 30 i dag.

En energirådgiver er ikke en utgift for dere. Forslag til energitiltak som energirådgiveren kommer med skal spare penger for deg. Er du ansvarlig for drift av ett bygg eller flere bygninger så har Termoenergi rådgiveren som kan gi råd om aktuelle tiltakene for å optimalisere bygningskropp, ventilasjon, oppvarming, komfortkjøling og drift.

 

Tiltakene vil være tiltak som hjelper bygget med å spare energi. Spart energi er sparte penger, hver eneste måned. I tillegg hjelper vi deg med å spare kostnader på energiregningen. Det er nemlig ikke bare strømprisen som har betydning for strømregningen.

 

Energirådgiveren gjennomfører en befaring i bygget på en slik måte at du som eier, forvalter eller leietaker ikke skal bli hindret i ditt daglige arbeid. Energirådgivningen kommer ikke i veien for dette, og du vil få en konkret tiltaksplan som vil hjelpe deg å spare energi fremover.

Vi har oppdrag med bygg i hele landet. Rådgiver fra Termoenergi er godkjent fra ENOVA. I dagens situasjon trenger man ikke ikke i like stor grad som tidligere å ha fysiske møter, og du får derfor muligheten for effektive møter med oss via skjermmøter og telefon.

Ta kontakt med kvalifisert energirådgiver hos oss. Vår kompetanse er din trygghet. Du kan få vite hva slags støtte du kan få fra Enovas programmer til å iverksette konkrete tiltak, få hjelp til å se hvilke muligheter dere har til å spare strøm og ellers gjennomføre energieffektivisering lettest mulig. Energirådgivning kan føre til støtte, som igjen sparer penger.

Termoenergi er ikke knyttet til andre foretak, så Energirådgivning du får fra oss er alltid med fokus på ditt beste.

Kvalifisert energirådgiver for bygg

Energirådgivning er noe vi kan. Som en av de ledende innen energimerking og utstedelse av energiattest for bygg i Norge, får du hos oss tilgang til kompetente og effektive energirådgivere som kan hjelpe deg på alle stadier med din bygningsmasse. Du får én energirådgiver å forholde deg til, og denne energirådgiveren vil følge deg gjennom hele prosessen fra start til mål.

Prosjektering av ny bygning

Det er billigst å få avdekket behov for energieffektivitet og energiytelser tidlig i prosessen når man prosjekterer en ny bygning. Når byggearbeidene har startet så er det straks mer kostnadskrevende å gjennomføre korrigerende tiltak dersom man avdekker feil eller utfordringer.

Prosjektering for og støtte til oppgradering av bygninger

Du kan i mange tilfeller få støtte til oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Termografering, nye vinduer, etterisolering.

Få maksimal støtte til oppgradering

For å få støtte til energirådgivning fra ENOVA så trenger vi informasjon om deres bygninger , og da kan vi hjelpe dere å finne ut hvor mye dere kan få i støtte.

Utslippsfri bygge- og anleggsplass

Enova søker innovative pilotprosjekter som vil utvikle og teste nye teknologier, løsninger og forretningsmodeller som tilrettelegger for utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet.

I lavutslippssamfunnet vil bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. For at markedet skal kunne ta i bruk utslippsfrie anleggsmaskiner og varmeløsninger må det utvikles gode systemløsninger. 

Stadig flere utslippsfrie anleggsmaskiner og varmeløsninger er tilgjengelig i markedet, og etterspørselen øker. Samtidig tillegges klima og miljø stadig større vekt i anbudskonkurranser. Så det å ha gode energitiltak belønnes med støtteordninger.

Behov for nye løsninger

Elektrifisering av bygge- og anleggsplasser forutsetter at det er tilgang på nok energi og effekt til tørking, maskiner og utstyr. Derfor er det behov for nye løsninger som tilrettelegger for større grad av elektrifisering på bygge- og anleggsplasser.

For å få fram slike løsninger søker Enovas ambisiøse pilotprosjekter som bringer fram og demonstrerer ny og innovativ teknologi som bidrar til å realisere utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, herunder systemer som integrerer flere teknologier og løsninger.

 

Løsningene som utvikles og testes skal være skalerbare, og søker må ha en tydelig intensjon om å kommersialisere produktet/tjenesten på sikt. Høy grad av sluttbrukermedvirkning er viktig for å sikre markedsrelevans og at prosjektene kan realiseres hurtig.

Denne satsingen omfatter ikke biobaserte løsninger. Gjennom denne satsingen vil Enova bidra til at bransjen tar steget videre til helt utslippsfrie løsninger som for eksempel bruker elektrisitet, hydrogen og fjernvarme.

Hva ser ENOVA etter og hvem får støtte?

Noen eksempler på hvilke løsninger ENOVA ser etter:

 • Infrastruktur og systemløsninger for energiforsyning på bygge- og anleggsplasser.

 • Mobile løsninger for lading og effekt, eksempelvis containere med batteri og ladere.

 • Nye forretningsmodeller og tjenester som bidrar til ønsket omstilling i bygge- og anleggsbransjen.

 • Innovative løsninger for utslippsfri byggvarme.

 • Digitale løsninger som støtter opp om overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

 • Innovative logistikksystemer som muliggjør overgangen til nullutslippsløsninger.

 

Vi diskuterer gjerne prosjektidéer med dere i tidlig fase og bidrar med veiledning underveis i søknadsprosessen.

Enova Logo JPEG.png

Veileder utslippsfrie byggeplasser

Idag benyttes hovedsakelig fossile energikilder på byggeplassene i Norge. Dette har i de siste årene fått økt oppmerksomhet grunnet et ønske om å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning.

DNV GL har utarbeidet en veileder for tilrettelegging for bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser på vegne av Enova, Norsk Fjernvarme, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), Klimaetaten Oslo Kommune og Nelfo.  

Veilederen er utformet som en sjekkliste og skal svare på konkrete utfordringer, og gi råd om hvordan de kan løses, på veien mot en fossil- og utslippsfri byggebransjen. 

Enova, som er en av initiativtakerne bak veilederen, mener dette er et viktig initiativ på veien mot et lavutslippssamfunn.

– Utslippene fra byggeplassene må ned mot null, derfor er det arbeidet som er lagt ned gjennom denne veilederen så viktig. De aktørene i bransjen som vil vise at de mener alvor med sitt klimaengasjement, har nå fått god starthjelp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. 

– Enova skal gjøre sitt for å støtte opp under de som går foran, slik at dette markedet vokser både i tilbud og etterspørsel. Vi gir allerede støtte til innkjøp av tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Vi kan også gi støtte til de som tilbyr fossilfri varme på byggeplass, spesielt om det er innovative konsepter, sier Nakstad.

Veilederen er laget av DNV GL på vegne av Norsk Fjernvarme, Enova, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Akershus og Oslo (EBAO), Oslo Kommune og Nelfo.

bottom of page